Föreningen

9. Medlemsvård

uppdaterad: 19.01.2020 19.27

Allmänt

Det är medlemmarna som bär upp varje förening, och medlemmarna är därmed viktiga för oss. Via medlemskap knyts aktiva och ansvarskännande personer närmare föreningens verksamhet, och medlemsantalet är ofta av avgörande betydelse till exempel när det gäller antalet röster vid förbundsmöten, samt för erhållande av olika bidrag. På styrelsens ansvar ligger att sköta ett medlemsregister, och även att utgående från registret sända ut fakturor för betalning av medlemsavgiften.

Under maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning kallad GDPR i kraft, vilken förutom företag även berör alla föreningar. GDPR som står för ”The General Data Protection Regulation” gäller inom hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Detta har föranlett oss att göra översyn av hur vi som förening sköter vårt medlemsregister.

Vi har under 2019 förnyat medlemsregistret och våra medlemmar finns nu lagrade i Membra, en molntjänst som finns på www.membra.fi. Vi strävar efter att använda detta i all kommunikation och för alla utskick till våra medlemmar. Vi har möjlighet att be medlemmarna kontrollera sina uppgifter och vi strävar att hålla medlemsuppgifterna up-to-date. Målet är att spara på postkostnaderna genom att skicka medlemsavgifter och meddelande per epost.
I Membra finns alla medlemmar förutom friidrottens aktiva idrottare inklusive friidrottsskolan, vilka finns och underhålls i det av Finlands Idrottsförbund upprätthållna friidrottsregistret, www.yleisurheilurekisteri.fi.

Registrerade medlemmar är i skrivande stund omkring 590 medlemmar (Membra 395 st och Yleisurheilurekisteri 195 st). Dessutom har vi i verksamheten med ett ganska stort antal oregistrerade medlemmar, som verkar för och inom föreningen.

 

*** Under arbete ***

Ansvariga personer

Här kommer det att finnas namn på de personer som idag är ansvariga för medlemsregistret.

Registerbeskrivning

Här kommer det att finnas vår registerbeskrivning eller en länk till var den är.