Föreningen

3. Verksamhetsprinciper och sektioner

uppdaterad: 19.01.2020 19.23

 

Vasa Idrottssällskap rf är en idrottsförening med Vasa stad som hemort och syftet är att verka och arbeta för olika former av fysisk fostran inom dess verksamhetsområden. Detta görs genom tränings- och tävlingsverksamhet, skolningsverksamhet, projektverksamhet, arrangerande av olika typer av föreningssammankomster m.m. Föreningen leds av en styrelse och verksamheten är indelad i olika sektioner, som verkar inom olika idrotter. Sektionerna är: bowling, cykling, friidrott, kraftsport och motion (även kallad oldboys). Sektionerna för gymnastik och skidning är vilande.

Finansieringen ordnas via uppbärande av års- och medlemsavgifter, ansökande om verksamhetsbidrag, tävlings- och projektverksamhet, sponsorbidrag, arrangerande av ärevarvet (via SUL) och arrangerande av olika evenemang. Verksamheten sker på ideell basis genom frivilliga insatser av föreningens medlemmar. För löpande ärenden och för utveckling av verksamheten ansöker vi årsvis om finansiering och vi strävar efter att ha minst en deltidsanställd. Inom friidrotten har föreningen sedan hösten 2018 anställt en träningschef på deltid (80%).

Vasa Idrottssällskaps vision är att vara en bra idrottsförening, som skapar förutsättningar för barn och ungdomar att kunna träna, och tävla i olika idrottsgrenar utifrån egna förutsättningar på distrikts-, nationell och internationell nivå. Föreningens verksamhet är svenskspråkig, men alla är välkomna att delta i verksamheten. VIS erbjuder olika typer av idrottsaktiviteter och motionsformer åt sina medlemmar. VIS skall främst vara en fostrande förening, både för äldre och yngre. Vi vill skapa förutsättningar för att idka motion året om och vill fostra våra medlemmar till hälsosamma levnadsvanor. Till VIS grundläggande värderingar hör även att på alla sätt ta avstånd från fusk och dopning i idrotten. Motto: "En sund själ i en sund kropp".