Föreningen

5. Samarbetspartners och intressenter

uppdaterad: 19.01.2020 19.25

 

Här kommer det att finnas information om våra viktigaste samarbetspartners och en beskrivning på vår roll i det idrottsliga samarbetet inom regionen på olika plan. VIS har en omfattande verksamhet som har betydelse både på det lokala och det  nationella planet. Till styrelsens uppgift hör att årligen se över samarbetsavtal och fundera över vilka våra viktigaste intressenter är och vad vi kan erbjuda via vår verksamhet. Våra medlemmar och aktiva utövare är de viktigaste interna intressenterna och vi vill erbjuda en meningsfull verksamhet utfrån vars och ens individuella mål. När det sedan gäller externa intressenter/samarbetspartnes gäller att hitta samarbetsformer med ömsesidig nytta (win-win).

Innehållet på denna sida är ännu på hälft och kommer att utformas efter diskussioner inom styrelsen och ute i de olika sektionerna. Tanken är att vi under 2020 diskuterar och kartlägger våra starka och svaga sidor samt kartlägger våra möjligheter att hitta nya samarbetsformer som kunde stärka den egna verksamheten. Detta kunde göras i formen av en sk. SWOT-analys.

 

*** Under arbete ***  

Varje intressentgrupp kommer att diskuteras och analyseras och den indelning som här följer är preliminär.

Interna intressenter

 

Externa intressenter/samarbetspartners