Föreningen

8. Ekonomi

uppdaterad: 19.01.2020 19.27

 

Styrelsens enskilt viktigaste uppgift är att hantera föreningens ekonomi. Föreningens intäkter består till stora delar av bidrag från olika fonder, kommun och stat, samt av inkomster från olika evenemang. Särskilt Nice Run och Ärevarvet är viktiga årligt återkommande evenemang. Sponsorernas/samarbetspartners är även viktiga för att få den löpande verksamheten att fungera.

Medlemmarna betalar en avgift, och aktiva idrottare inom sektionerna betalar olika former av träningsavgifter. Den största utgiftsposten består av stöd för idrottarnas träningar och tävlingar, och ju mera framgångsrika föreningens idrottare är, desto större tenderar denna utgiftspost att bli.

Styrelsen har ett totalansvar för föreningens intäkter och kostnader. Kostnadsmässigt står friidrotten för den största delen. Den löpande ekonomin sköts i praktiken av föreningens ekonom medan ansvaret för gemensamma bidragsansökningar faller på styrelsenordföranden. Faktureringen görs löpande och bokföringen görs månatligen. Budgeten fastslås av årsmötet och respektive sektionsordförande har ansvar för den egna budgeten. Han/Hon godkänner alla kostnadsposter innan utbetalning sker. Styrelsen följer upp det ekonomiska läget med jämna mellanrum under verksamhetsåret.

Inom föreningen verkar även en fondstyrelse, vars uppdrag är att förvalta de medel som under goda år fonderats eller donerats till VIS. Fondens sparande skall vara långsiktigt. Medel ur fonderna tillförs verksamheten främst genom den årliga avkastningen.